Ápolási díj 2014 – alanyi jogon, normatív, kiemelt ápolási díj

Ápolási díj 2014 – alanyi jogon, normatív, kiemelt ápolási díj

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére folyósított anyagi hozzájárulás az ápolási díj, amely alanyi jogon jár és független a jövedelmi helyzettől.

Erre vonatkozóan a következő jogszabályok rendelkeznek:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40-44. §-ai,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25-30. §-ai,

– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. 16. § h) pontja, a 44/A. § (2) bekezdése

– az ápolási díj 2013. évi alapösszegéről a 2012. évi CCIV. törvény 56. § (8) bekezdése rendelkezik (29.500 Ft)

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Ápolási díjra jogosultak:

Az a nagykorú hozzátartozó jogosult az ápolási díjra, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos

– 18 év alatti tartósan beteg ápolását végzi

– vagy 18 év alatti súlyosan fogyatékos személyt ápol.

Hozzátartozónak számít:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja alapján

– a házastárs (a jegyes kivételével),

– az egyenes ágbeli rokon,

– az örökbefogadott gyermek,

– a mostoha- és nevelt gyermek,

– az örökbefogadó,

– a mostoha- és nevelőszülő,

– a testvér,

– az élettárs,

– az egyenes ágbeli rokonnak a házastársa,

– a házastársnak az egyenes ágbeli rokona és testvére,

– és a testvér házastársa.

Amennyiben fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápol a hozzátartozó, az ápoló kérelmére (amennyiben megvannak a jogosultsági feltételek) magasabb összegű ápolási díj állapítható meg (2013-ban 38.350 Ft).

Új kategóriaként bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozójukat ápolók részére megállapítható kiemelt ápolási díj, amelyre a közeli hozzátartozó jogosult, amennyiben olyan személy gondozását, ápolását végzi aki:

– betöltötte a18. életévét , és a komplex minősítés során megállapítja a rehabilitációs hatóság , hogy az egészségkárosodása jelentős a megváltozott munkaképességű személynek és önellátásra nem képes vagy csak segítséggel képes.

– nem töltötte be a 18.életévét (amennyiben köznevelési intézményben tanul, akkor a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a 20., sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló a 23. életévét betölti), és magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak számára állapota miatt , valamint ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel.
2014 január 1-től a kiemelt ápolási díj havi összege az ápolási díj alapösszegének 180 %-a azaz 53.100 forint.

2. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolást végző családtagok részére biztosítható ápolási díj összege a költségvetési törvényben megállapított alapösszeg 130 %-áról 150 %-ára emelkedik, azaz 44.250 forintra. Ezen ellátás új neve emelt összegű ápolási díj lesz.

3. Állandó és tartós gondozásra szoruló (1993. évi III. törvény 41. §)
– súlyosan fogyatékos, vagy

– tartósan beteg 18. év alatti személy gondozását, ápolását végző családtagok részére biztosítható

ápolási díj összege 2014-ben: 29.500 forint.

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül nem képes önállóan :
– étkezni, vagy
– öltözködni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– a lakáson belül még segédeszköz igénybevételével sem képes közlekedni, és a fentiekből legalább három feltétel egyidejűleg teljesül.

Az ápolási díjra való jogosultsága a személynek továbbra is fennáll, ha részére az alábbi ellátások valamelyikére való jogosultságot állapítanak meg de csak abban az esetben, ha az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint 10 éve folyósítják:

– saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás,

– korhatár előtti ellátás,

– balettművészeti életjáradék,

– szolgálati járandóság,

– rokkantsági ellátás

– átmeneti bányászjáradék,

– rehabilitációs ellátásban részesül, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. Évi CXCI. tv. 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva.

Megállapítható az ápolási díj:

– GYES, GYET mellett – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén –

– viszont abban az esetben az ápolt személy fokozott ápolást igényel, súlyosan fogyatékos csak az ápolási díj és a GYES, vagy a GYET összege közötti különbözetre jogosult ápolási díj jogcímen.

– ha az ápolt közoktatási intézményben tanulója az ott eltöltött idő nem haladja meg a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát, vagy

– ha szociális intézményi ellátásban részesül az ápolt és napi 5 órát meg nem haladóan óvodai, vagy nappali ellátást vesz igénybe, vagy

– ha az ápolt felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan nem haladja meg az 5 órát , vagy

– ha csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.az óvoda, illetve közoktatási, vagy felsőoktatási intézmény látogatása, bármelyik nappali ellátást nyújtó szociális intézmény látogatása

Az ápoló személy napi 4 órát meg nem haladó időtartamban keresőtevékenységet folytathat, az ápolási díj folyósításának időtartama alatt. Otthon végzett munka esetében az időtartam nincs behatárolva.

Az ápolási díj folyósításának időtartama alatt az ápoló személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ugyanakkor ez az időszak szolgálati időre jogosít.

Az ápolási díjban részesülő személy ( kivéve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt) nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj) fizetésére kötelezett az ellátás után.
Megszűnik a jogosultság a ápolási díjra a következő esetekben:

– az ápolt személy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül,két hónapot meghaladóan

– valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

– illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül,

– vagy közoktatási intézményben tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha a közoktatási intézményben eltöltött idő nem haladja

meg, a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát

– vagy az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg

– illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama nem haladja meg átlagosan a napi 5 órát,

– vagy csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a

nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele

– olyan rendszeres pénzellátásban részesül, amelynek összege meghaladja az ápolási díj összegét, kivéve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának

időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján , amennyiben keresőképtelenné válik akkor folyósítanak,

– szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja.( az otthon történő munkavégzés kivételével ).

Az ápolási díjban részesülő személy 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet, amennyiben a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változásáról

Amennyiben kiderül, hogy a szociális ellátás a törvény megsértésével lett folyósítva, azt azonnal meg kell szüntetni szüntetni, az igénylő köteles visszafizetni a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt összegben.

Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente felülvizsgálja a járási hivatal, amennyiben a feltételek továbbra is fennállnak tovább folyósítják a ápolási díjat a jogosult számára.

Az ápolási díj folyósítása:

– minden hónap 5-ig, utólag folyósítják a megállapított ápolási díjat.

– amennyiben nem teljes hónapra történik a folyósítás, akkor a számítása arányosan történik az ellátás harmincad része szorozva az ellátásra jogosult napok számával.

– a lakcímváltozást be kell jelenteni 15 napon belül és kérelmezni kell újra az ellátást az új lakcímen 30 napon belül, mert csak ebben az esetben folyósítják folyamatosan az ápolási díjat.

– az ápolási díj folyósítását az ápolt személy halála esetén a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni (az ápolási díj folyósításának megszűnése után ,a korábban ápolási díjban részesült személy jogosult lehet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 33. § (1) bekezdésének g) pontja alapján aktív korúak ellátására , abban az esetben ha nem tud munkát vállalni és ha esetében a jogosultsági feltételek fennállnak. A jogosultság egyik fontos feltétele az,hogy az állami foglalkoztatási szervvel legalább három havi együttműködjön. Ezért fontos a munkaügyi központtal a kapcsolattartás mielőbbi megkezdése.

Az ápoló halála esetén a fel nem vett ellátást:

– a vele közös háztartásban együtt élt házastárs

– vagy élettárs,

– gyermek,

– unoka,

– szülő,

– nagyszülő

– és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Meg kell szüntetni az ápolási díjra a jogosultságot:

– ha meghal az ápolt személy

– ha az ápoló személy nem teljesíti a kötelezettségét

– nem teszi szükségessé az ápolt személy állapota az ápolást

– olyan körülmény követezik be, amely kizárja a jogosultságot.

– az ápolt személy vagy az ápolónak megszűnik a tartózkodási joga vagy felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával.

Az ápolási díj iránt igény benyújtásának helye:

– az igénylő lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,

– továbbá az igényló lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet igényelni arra rendszeresített formanyomtatványon, a megfelelő iratok csatolásával.

Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be az igénylő, a döntéstől számított 15 napon belül.

Kapcsolódó pályázatok

15 thoughts on “Ápolási díj 2014 – alanyi jogon, normatív, kiemelt ápolási díj

 1. szeretném az őnők segitségét kérni mivel édesanyám nagyon beteg és még az utcára sem bir egyedül kimenni mindig az orvos jár ki hozzá hogy az ápolási dijat el tudjam neki intézni mivel az őnkormányzat sajnos nem segit előre is kőszőnőm

 2. A kiemelt ápolási díj, mely alanyi jogon, jövedelemtől függetlenül jár (na) 2014 jan. 1-től kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a kiskunhalasi Polgármesteri Hivatalnál azzal utasítottak el, hogy van jövedelmem és az ápoltamnak is, így NEM jár!
  Valaki nagyon tévesen informál.
  Szeretném az igazságot!

 3. Üdvözlöm
  Szeretém megkérdezni milyen okmányok kellenek és hol kell jelentkezni ha a családban van egy ápolásra szorult embert. Apósom 1997 óta agyvérzéses jobb oldala levan bénulva, nagyon nehezen mozog.
  Üdvözlettel:
  Polgár-Czank Judit

 4. T.Cím !
  Szeretném megkérdezni,hogy nyugdíjas vagyok, a nyugdíjam 128.000.Ft
  Édesanyám cukor beteg és agyi elhalása van. Nem tudja magát ellátni,mert 5-ször kell inzulinozni,gyógyszereit nem rendesen szedi be. Kérdésem,hogy igényelhetem e az ápolási díjat ?
  Tiszteletbeli válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Szöllősiné

 5. Szeretném kérdezni hogy,visszakaphatom-e az ápolási dijat. Három évig kaptam dr Lengyel Ágnes nem irtaalá,mert valamit várt a kincstártól. Édesanyám szül 1931.ben komoly járásiprblémái vannak mert csipövel mütötték komoly vizelési problémái is tehát emelni semtud,álandó szivprblémája és egyébb kórral járo betegsége . Én mindennap megyek hozzá segiteni.Kérdezem,hogy az alanyi jogonjáro alap ápolásit vissza kaphatnám? Az önkormányzat nagyon rendes volt töbször felszolitott ,hogy vigyemmár a papirt .

 6. szeretném megkérdezni feleségem 100%os sulyos mozgáskorlátozott,rokkant nyugdijja 81 000 ft,én ápoltam éveken keresztül,megszüntették az ápolási segélyemet,érdeklődnék,mivel nekem semmilyen munkám nincs és nem is volt..lehtne ujra kérni az ápolási dijjat,vagy nem érdemes..legyenek szivesek segiteni,köszönöm szépen

 7. Az önkormányzatokra nem vonatkozik ez a törvény? Szerintük csak az kapatja meg akinek semmi más jövedelme sincs. Jelen esetben GYED-et (nemsoká GYES-t) folyósítanak. Szerintük egyik esetben sem jár. Akkor most hogy is van ez?

 8. Anyukám 11 hónapja ágyban fekvő beteg. Lábra nem tud állni, pelenkás,zavart állandó felügyeletet igényel. Mindketten öregségi nyugdíjasok vagyunk.
  Jár e ápolási díj, és ha igen, hova kell fordulni.
  Köszönettel Bojtosné

 9. Jó napot szeretném meg kérdezni hogy hol nyujthatok be pályázatot edesanyam milyen okmányok kellenek hozzá stb! Üdvözlettel csekő szabolcs!

  • Szeretném megkérdezni, hogy anyukámnak jár-e álpolási díj ő nyugdíjas 90 éves édesanyát ápolja.Köszönettel.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *